Coachstöd

Foto Jonas Bilberg

För att öka digitaliseringstempot hos små- och medelstora företag har projektet Kickstart Digitalisering genomfört ett antal workshops där de deltagande företagen fått samverka med varandra och tillhandahålla verktyg för att öka digitaliseringstakten inom företaget. Efter genomförandet av workshopserien framkom det att kompetens-och resursbrist är det största hindret för att öka digitaliseringstakten. För att överbrygga detta hinder har det tagits fram ett coachstöd, som ska fungera som hjälp för företagen när det uppstår hinder på digitaliseringsresan.

Företagen kan få hjälp med många olika typer av hinder och problem, som exempelvis:

  • Fördjupad kartläggning och analys av processer för att identifiera och konkretisera förbättringspotential.
  • Rådgivning kring strategi för företagets fortsatta digitaliseringsarbete.
  • Bistå i att engagera hela verksamheten i förändringsarbetet och fördelning av roller.
  • Genomgång av existerade infrastruktur och hjälp med att identifiera förbättringspotential.
  • Hjälpa till med behovsanalys i och inför systembyte/-upphandling.
  • Bistå med både tekniskt och strategiskt i specifika förändringsprojekt såsom implementation av nya systemstöd.

För att kunna ta del av coachstödet måste företaget varit med i kickstart digitalisering, ha en lägre årsomsättning än 50 miljoner euro alternativt en lägre balansomslutning än 43 miljoner euro per år samt färre än 250 personer som är sysselsatta i företaget. Kostnaden för coachstödet är 5000 SEK.

Om ditt företag är intresserad av detta samt uppfyller ovannämnda kriterier så går det att anmäla sig till Karolina Pamp Sandgren.